Info bar

Bản quyền TG

copyrightCông ty Quốc tế D&N hỗ trợ khách hàng trong việc bảo hộ quyền tác giả/quyền liên quan thông qua việc đăng ký tác phẩm của họ tại Cục Bản Quyền Tác Giả và đưa ra các ý kiến tư vấn thiết thực cho khách hàng về khả năng và phạm vi bảo hộ quyền tác giả/quyền liên quan đối với các loại hình tác phẩm được bảo hộ như tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học cũng như sự bảo hộ đối với các tác phẩm liên quan đến phần mềm máy tính.

Các dịch vụ liên quan đến bản quyền tác giả/quyền liên quan bao gồm:

  • Tiến hành tra cứu về quyền tác giả/quyền liên quan;
  • Tư vấn về khả năng đăng ký các loại hình tác phẩm được bảo hộ bản quyền tác giả/quyền liên quan;
  • Nộp và theo đuổi đơn đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;
  • Đàm phán và soạn thảo các Hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền tác giả và/hoặc quyền liên quan;
  • Tư vấn và thực thi quyền tác giả/quyền liên quan thông qua đàm phán cũng như tranh tụng tại tòa.