Info bar

Quy trình đăng ký bảo hộ KDCN


Quy trình cơ bản đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 


1. Nộp đơn:

Các tài liệu cần có vầo thời điểm nộp đơn:

i)     Sáu bộ ảnh chụp hoặc hình vẽ của kiểu dáng, mỗi bộ bao gồm các hình vẽ theo thứ tự như sau: hình phối cảnh, nhìn từ phía trước, nhìn từ phía sau, nhìn từ bên phải, nhìn từ bên trái, nhìn từ trên xuống và từ dưới lên với cùng tỉ lệ, kích thước không quá 210mm x 297mm và không nhỏ hơn 90mm x 120mm;

ii)   Giấy ủy quyền đại diện cho công ty Quốc tế D&N được ký bởi người nộp đơn(cần có trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn, không cần công chứng);

iii)  Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;

iv)   Bản sao có chứng nhận Giấy chứng nhận kiểu dáng đã từng trưng bày triển lãm, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

v)    Tuyên bố chuyển nhượng quyền ưu tiên, nếu người nộp đơn không phải là người nộp đơn được ghi nhận trong tài liệu ưu tiên (cần có trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn)

vi)   Bản sao tài liệu xác nhận quyền sử hữu để sử dụng nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý/tên thương mại, nếu kiểu dáng công nghiệp chứa các dấu hiệu phân biệt này (cần cung cấp khi có  yêu cầu của Cục SHTT).

Thông tin: 

i)    Họ và tên, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn và tác giả

ii)   Số giấy chứng nhận kiểu dáng đã từng được trưng bày triển lãm nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

2. Thẩm định hình thức 

Khi đơn được nộp, trước hết Cục SHTT sẽ tiến hành xét nghiệm hình thức để bảo đảm tài liệu yêu cầu là đầy đủ và các thông tin cung cấp trong đơn là chuẩn xác. Kết quả xét nghiệm hình thức sẽ có trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu đơn bị từ chối do không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức, người nộp đơn sẽ có 1 tháng để sửa đổi và bổ sung các thông tin cần thiết.

Khi hoàn thành việc xét nghiệm hình thức, nếu đơn đáp ứng tất cả các yêu cầu về hình thức, hoặc việc bổ sung và sửa đổi nói trên được Cục SHTT chấp thuận, Cục SHTT sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn để xác nhận ngày nộp đơn, số đơn và các chi tiết khác liên quan đến đơn.

3. Công bố đơn

Trong vòng 2 tháng kể từ ngày Cục SHTT ra thông báo chấp nhận hình thức, đơn sẽ được công bố trên Công báo SHCN để các bên có thể tra cứu thông tin và phản đối nếu có. Trong suốt thời gian kể từ ngày công bố đến ngày có quyết định cấp bằng bảo hộ cho đơn kiểu dáng, bất cứ bên thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến phản đối đối với đơn đang được xem xét.

4. Thẩm định nội dung

Sau khi được công bố trên Công báo SHCN, đơn sẽ được chuyển sang giai đoạn xét nghiệm nội dung để đánh giá khả năng bảo hộ gồm tính mới, khả năng áp dụng công nghiệp và trình độ sáng tạo. Kết quả xét nghiệm nội dung sẽ có thể có trong vòng 6 tháng kể từ ngày công bố.

Nếu kiểu dáng công nghiệp trong đơn được xem là không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, hoặc nếu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ nhưng đơn còn có các thiếu sót, Cục SHTT sẽ ra thông báo về việc dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hiểu dáng công nghiệp và người nộp đơn sẽ có 2 tháng để trả lời thông báo này và sửa chữa hoặc sửa đổi các thiếu sót của đơn.

Sau khi hoàn thành việc xét nghiệm nội dung, nếu tất cả các yêu cầu về nội dung được đáp ứng, hoặc nếu các sửa đổi được đề cập ở trên được Cục SHTT chấp nhận, thông báo về việc dự định cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sẽ được ban hành.

5. Cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

Trong vòng 1 tháng kể từ ngày ra thông báo dự định cấp bằng, người nộp đơn phải nộp lệ phí cấp bằng gồm phí đăng bạ và công bố bằng. Bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sẽ được cấp và công bố trên Công báo SHCN trong vòng 2 tháng kể từ ngày ra cấp bằng

Việc bảo hộ hợp pháp kiểu dáng công nghiệp bắt đầu từ ngày văn bằng bảo hộ được cấp. Văn bằng có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn 2 lần, mỗi lần 5 năm.

Kieu dang- Tieng Viet