Info bar

Li-xăng

Công ty Quốc tế D&N tư vấn và tiến hành thành công nhiều loại Hợp đồng Li-xăng và các giao dịch khác liên quan đến tất cả các đối tượng sở hữu trí tuệ. Các chuyên gia của chúng tôi dày dạn kinh nghiệm trong các lĩnh vực luật, kinh doanh, kỹ thuật và rất thành thạo trong việc đàm phán, soạn thảo và tiến hành các thủ tục đăng ký các Hợp đồng chuyển nhượng và/hoặc li-xăng các đối tượng sở hữu trí tuệ bao gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả cũng như các hợp đồng chuyển giao công nghệ.