Info bar

Nộp và theo đuổi đơn sáng chế/giải pháp hữu ích

Theo Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của Việt Nam, người nộp đơn có thể lựa chọn để bảo hộ sáng chế theo 2 hình thức: nộp đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc nộp đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Tuy nhiên, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức Bằng độc quyền sáng chế cần đáp ứng nhiều yêu cầu về nội dung hơn là sáng chế được bảo hộ dưới hình thức Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Cụ thể, chúng đều phải là giải pháp kĩ thuật và thõa mãn các yêu cầu về tính thống nhất, tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp, tuy nhiên để được cấp Bằng độc quyền sáng chế, sáng chế cần phải đáp ứng yêu cầu về trình độ sáng tạo.

Hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế là 20 năm tính từ ngày nộp đơn, trong khi đó hiệu lực của Bằng độc quyền giải pháp hữu ích chỉ là 10 năm.

Các thông tin và tài liệu cần thiết cho việc nộp Đơn

Các thông tin và tài liệu cần có tại thời điểm nộp đơn

i) Họ và tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn và tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích;

ii) Nước, số đơn và ngày nộp đơn của đơn gốc nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

iii) Bản mô tả, yêu cầu bảo hộ, bản tóm tắt và các hình vẽ (nếu có) của sáng chế/giải pháp hữu ích.

Các tài liệu khác có thể nộp sau khi nộp đơn

Các tài liệu sau phải được nộp bổ sung trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn:

  1. i) Giấy ủy quyền đại diện do Người Nộp Đơn ký và đóng dấu (được nộp trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn);
  2. ii) Bản sao được chứng nhận của tài liệu ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn);

iii)          Tuyên bố chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu người nộp đơn không phải là người nộp đơn được ghi nhận trong tài liệu ưu tiên (được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn).

Ước tính chi phí nộp đơn

Chi phí để nộp đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập và/hoặc số trang của bản mô tả sáng chế của đơn. Để có thể ước tính chi phí nộp đơn, hãy bấm vào đây.

 Quy trình cơ bản để được cấp bằng sáng chế ở Việt Nam

Hãy bấm vào đây để xem sơ đồ và quy trình xử lý đơn sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam.