Info bar

Quy trình xử lý đơn

SC - Tieng Viet

Quy trình cơ bản để được cấp văn bằng bảo hộ

sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam 

I. Nộp đơn 

1. Các thông tin và tài liệu cần có tại thời điểm nộp đơn:  

  1. Họ và tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn và tác giả sáng chế ;
  2. Bản mô tả, yêu cầu bảo hộ, bản tóm tắt và các hình vẽ (nếu có) của sáng chế/ giải pháp hữu ích.

2. Các tài liệu khác có thể bổ sung sau khi nộp đơn 

Các tài liệu sau phải được nộp bổ sung trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn: 

  1. Giấy ủy quyền đại diện cho công ty Quốc tế D&N chỉ cần được ký bởi người nộp đơn (không cần công chứng);  

Các tài liệu sau phải được nộp bổ sung trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn: 

  1. Bản sao được chứng nhận của tài liệu ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
  2. Tuyên bố chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu người nộp đơn không phải là người nộp đơn được ghi nhận trong tài liệu ưu tiên.

II. Xét nghiệm hình thức 

Khi đơn được nộp, trước hết Cục SHTT sẽ tiến hành xét nghiệm hình thức để bảo đảm đơn hoàn chỉnh và các thông tin cung cấp trong đơn là chuẩn xác. Kết quả xét nghiệm hình thức sẽ có trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu đơn bị từ chối do không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức, người nộp đơn sẽ có 1 tháng để sửa đổi và bổ sung các thông tin cần thiết.  

Khi hoàn thành việc xét nghiệm hình thức, nếu đơn đáp ứng tất cả các yêu cầu về hình thức, hoặc việc bổ sung và sửa đổi nói trên được Cục SHTT chấp thuận, Cục SHTT sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn để xác nhận ngày nộp đơn, số đơn và các chi tiết khác liên quan đến đơn.

III. Công bố đơn

Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn. Trong suốt thời gian kể từ ngày công bố đến ngày có quyết định cấp bằng bảo hộ cho đơn sáng chế/giải pháp hữu ích, bất cứ bên thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến phản đối đối với đơn đang được xem xét. 

IV. Xét nghiệm nội dung

Trong vòng 42 tháng kể từ ngày ưu tiên đối với đơn sáng chế và 36 tháng kể từ ngày ưu tiên đối với đơn giải pháp hữu ích, người nộp đơn cần phải nộp yêu cầu thẩm định nội dung cho Cục SHTT. Ngược lại, đơn được xem như bị từ bỏ.

Sau khi công bố, đơn sẽ được chuyển sang giai đoạn xét nghiệm nội dung để đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế/giải pháp hữu ích và xác định phạm vi bảo hộ. Kết quả xét nghiệm nội dung có thể có trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp yêu cầu xét nghiệm nội dung hoặc kể từ ngày công bố nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp trước khi đơn được công bố trên Công báo SHCN. 

Nếu giải pháp kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích trong đơn được xem là không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, hoặc nếu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ nhưng đơn còn có các thiếu sót, Cục SHTT sẽ ra thông báo về việc dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hiểu dáng công nghiệp và người nộp đơn sẽ có 2 tháng để trả lời thông báo này và sửa chữa hoặc sửa đổi các thiếu sót của đơn.   

Sau khi hoàn thành việc xét nghiệm nội dung, nếu tất cả các yêu cầu về nội dung được đáp ứng, hoặc nếu các sửa đổi được đề cập ở trên được Cục SHTT chấp nhận, thì thông báo về việc dự định cấp văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích sẽ được đưa ra. 

V. Cấp văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích:

Trong vòng 1 tháng kể từ ngày ra thông báo dự định cấp bằng, người nộp đơn phải nộp lệ phí cấp bằng gồm phí đăng bạ và công bố bằng. Bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích sẽ được cấp và sau đó công bố trên Công báo SHCN trong vòng 2 tháng kể từ ngày ra bằng.  

Việc bảo hộ hợp pháp sáng chế/giải pháp hữu ích bắt đầu từ ngày văn bằng bảo hộ được cấp. Văn bằng bảo hộ sáng chế có hiệu lực trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn trong khi đó văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích có hiệu lực trong 10 năm kể từ ngày nộp đơn.