Info bar

Tag Archives | đăng ký nhãn hiệu ở Cam-pu-chia

Cam refusal

“DEGREE”: Phản đối thành công Thông báo của Cục SHTT Cam-pu-chia dự định từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu

Vào tháng 10 năm 2020, Cục SHTT Cam-pu-chia ra Thông báo dự định từ chối đối với đơn đăng ký nhãn hiệu “DEGREE” của Angles World Pte. Ltd. cho các sản phẩm “gạt tàn thuốc lá, thuốc lá, xì gà, thuốc lá điện tử, v.v.” thuộc nhóm 34 với lý do nhãn hiệu đăng ký […]

Continue Reading