Info bar

Thông tin SHTT

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam bắt nguồn từ thời kỳ thuộc Pháp cuối thế kỷ 19, kể từ khi người Pháp tuyên bố áp dụng luật sáng chế trên toàn lãnh thổ Đông Dương (nay là Việt Nam, Lào và Căm-pu-chia). Chế độ này bị bãi bỏ năm 1955 sau khi cuộc chiến tranh ở Đông Dương kết thúc và Việt Nam bị chia làm hai miền. Năm 1957, miền Nam Việt Nam với nền kinh tế thị trường đã ban hành các văn bản pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các văn bản đó đã bị bãi bỏ sau chiến thắng của miền Bắc Việt Nam năm 1975. Miền Bắc với nền kinh tế kế hoạch tập trung chưa thực hiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, và sau khi đất nước thống nhất, việc này được áp dụng trên toàn quốc. Chỉ đến những năm 1980, cùng với việc thông qua chính sách mở cửa và nền kinh tế thị trường, Việt Nam bắt đầu thiết lập hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

  • Tổng quan sở hữu trí tuệ
  • Sáng chế
  • Kiểu dáng công nghiệp
  • Nhãn hiệu
  • Bản quyền tác giả
  • Tên miền
  • Li-xăng
  • Thực thi quyền