Info bar

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu


Quy trình cơ bản để được cấp văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ


 

1. Nộp đơn

Để nộp Đơn đăng ký Nhãn hiệu, chúng tôi cần những thông tin và tài liệu sau đây :

i)    Tên đầy đủ, địa chỉ; số Đơn, ngày nộp Đơn, quốc gia đã nộp Đơn của Đơn ưu tiên (nếu yêu cầu quyền ưu tiên)
ii)   18 mẫu Nhãn hiệu cho dịch vụ xin đăng ký nếu không phải là Nhãn hiệu chữ(kích thước không nhỏ hơn 15mm x 15mm và không vượt quá 80mm x 80mm);
iii)  Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng Nhãn hiệu này và phân loại các hàng hoá/dịch vụ đó thành các nhóm theo Bảng phân loại Quốc tế Nice lần thứ 9 (nếu biết).

Ngay khi nhận Đơn, Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) sẽ đóng dấu tiếp nhận Đơn và số Đơn vào Đơn đăng ký.

Tài liệu nộp bổ sung : 

Những tài liệu sau có thể nộp bổ sung trong vòng 1 tháng tính từ ngày nộp Đơn :

1. Giấy uỷ quyền của Người nộp Đơn cho D&N International (theo mẫu đính kèm);
( Microsoft Word File)
2. Bản sao Đơn xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nộp Đơn và bản dịch sang tiếng Anh nếu có (phải được nộp trong vòng 01 tháng sau khi nộp Đơn).
3. Bản thỏa thuận chuyển nhợng quyền ưu tiên (nếu Người nộp Đơn khác với Người nộp Đơn ưu tiên)

2. Thẩm định hình thức: 

Theo quy định, Đơn sẽ được thẩm định hình thức trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp Đơn, tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này thường kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Trong giai đoạn này, Đơn đăng ký Nhãn hiệu sẽ được thẩm định về hình thức nhằm xác định xem Đơn có được coi hợp lệ hay không. Nếu Đơn có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo dự định từ chối chấp nhận Đơn hợp lệ cho Người nộp Đơn và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để Người nộp Đơn có ý kiến hay sửa chữa thiếu sót. Thời hạn trả lời này có thể kéo dài thêm 1 tháng nếu có yêu cầu của Người nộp Đơn. Nếu Đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho Người nộp Đơn quyết định chấp nhận Đơn hợp lệ có xác nhận ngày nộp Đơn, số Đơn, ngày ưu tiên của Đơn.

3. Quyết định chấp nhận Đơn hợp lệ : 

Nếu Đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho Người nộp Đơn quyết định chấp nhận Đơn hợp lệ có xác nhận ngày nộp Đơn, số Đơn, ngày ưu tiên của Đơn. Tất cả các thông tin liên quan của Đơn sẽ được ghi nhận.

Công bố Đơn : 

Các Đơn đăng ký Nhãn hiệu đã được chấp nhận hợp lệ đều được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệptrong thời hạn hai (02) tháng tính từ ngày chấp nhận Đơn hợp lệ. Trong khoảng thời gian kể từ ngày đăng công báo đến ngày có quyết định cấp văn bằng bảo hộ, bất kỳ bên thứ 3 nào cung có quyền phản đối Đơn đăng ký Nhãn hiệu nói trên với Cục SHTT.

4. Thẩm định nội dung: 

Mục đích của việc thẩm định nội dung Đơn đăng ký Nhãn hiệu là để xác định đối tượng nêu trong Đơn có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật hay không. Kết quả thẩm định nội dung thường có sau 9 đến 12 tháng kể từ ngày Quyết định chấp nhận Đơn hợp lệ.

Khi kết thúc giai đoạn thẩm định nội dung, nếu Nhãn hiệu (i) đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ và yêu cầu Người nộp Đơn nộp phí Cấp bằng và phí công bố hoặc (ii) không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra thông báo kết quả thẩm định nội dung, Người nộp Đơn có 2 tháng để trả lời thông báo này. Người nộp Đơn cũng có quyền yêu cầu gia hạn thời gian trả lời thông báo này thêm 2 tháng.

Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ: 

Trong trường hợp, Người nộp Đơn không trả lời thông báo về kết quả thẩm định nội dung nói trên, hoặc việc trả lời không được chấp nhận. Cục SHTT sẽ ra Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, Người nộp Đơn có 90 ngày để khiếu nại quyết định này lên phòng Khiếu nại.

Quyết định cấp văn bằng bảo hộ: 

Trong trường hợp, kết quả thẩm định nội dung cho thấy Nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ hoặc việc trả lời thông báo về kết quả thẩm định nội dung được chấp nhận, Cục SHTT sẽ ra thông báo Quyết định cấp văn bằng bảo hộ và yêu cầu Người nộp Đơn nộp phí Cấp bằng và phí công bố văn bằng bảo hộ.

5. Cấp văn bằng bảo hộ 

Phí Cấp bằng và phí công bố văn bằng bảo hộ phải được nộp trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký Quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Sau thời hạn nói trên, nếu không nộp lệ phí, Đơn đăng ký sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Nếu lệ phí được nộp trong thời gian quy định, Cục SHTT sẽ cấp văn bằng bảo hộ và gửi cho Người nộp Đơn.

Nhãn hiệu được bảo hộ trong bắt đầu kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ và sẽ hết hạn trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp Đơn và và có thể được gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Nhãn hiệu không cần được sử dụng tại Việt Nam tại thời điểm cấp bằng, tuy nhiên, theo Điều 95, khoản 1d, Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Giấy chứng nhận sẽ bị đình chỉ hiệu lực nếu chủ sở hữu giấy chứng nhận hoặc Người được chủ sở hữu giấy chứng nhận cho phép sử dụng mà không sử dụng Nhãn hiệu trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

Công bố văn bằng bảo hộ: 

Sau khi cấp bằng, Nhãn hiệu đã được đăng ký sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và ghi nhận vào sổ Đăng bạ quốc gia.

Nhan hieu - Tieng Viet