Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ về đăng ký nhãn hiệu: Áp dụng phiên bản mới thứ 11-2017

adminquantri - December 11, 2017

Mặc dù chưa chính thức là thành viên của Thỏa ước Ni-xơ nhưng hiện nay Việt Nam vẫn áp dụng Bảng phân loại quốc tế hàng hoá/dịch vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Theo Thông báo số 6983/TB-SHTT ngày 24/08/2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (“SHTT”), bắt đầu từ ngày 01/10/2017 việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đưọc áp dụng theo bản tiếng Việt do Cục SHTT dịch từ Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2017 do WIPO công bố. Theo đó, trong quá trình nộp đơn, nếu người nộp đơn không phân loại đúng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2017, thì Cục SHTT sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn phải nộp bổ sung phí phân loại theo quy định.

Người nộp đơn có thể tham khảo Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2017 được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 353B do Cục SHTT công bố ngày 25/05/2017, hoặc trên Trang thông tin điện tử của Cục SHTT có địa chỉ truy cập tai: www.noip.gov.vn và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại: www.most.gov.vn.

Thoả ước Ni-xơ về Phân loại quốc tế hàng hoá/dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu, được ban hành ngày 15/06/1957, được sửa đổi tại Stốckhôm Thụy Điển ngày 14/07/1967 và tại Giơnevơ Thụy sỹ ngày 13/05/1977 và được bổ sung tại Giơnevơ Thụy Sỹ ngày 28/09/1979.