Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi Luật SHTT

adminquantri - October 18, 2016

Theo báo chí trong nước, bộ Tư pháp vừa hoàn tất dự thảo báo cáo kết quả rà soát 124 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 2015. Kết quả rà soát cho thấy nhiều VBQPPL có nội dung chưa đảm bảo tính tương thích hoặc không đồng bộ, không thống nhất với BLTTDS 2015.

Liên quan đến luật Sở hữu trí tuệ (SHTT), bộ Tư pháp cho rằng cần phải sửa đổi quy định về việc bên thua kiện có thể bị yêu cầu thanh toán phí luật sư của bên thắng. Cụ thể, theo khoản 3 Điều 205 Luật SHTT, chủ thể quyền SHTT có quyền yêu cầu tòa buộc bên có hành vi xâm phạm quyền SHTT thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư. Quy định này không phù hợp với điều 168 BLTTDS 2015, theo đó, chi phí cho người phiên dịch, luật sư do người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng phát hiện sự không nhất quán trong quy định về mức tiền làm đảm bảo cho biện pháp khẩn cấp tạm thời giữa luật SHTT và BLTTDS. Cụ thể, khoản 1 Điều 136 BLTTDS 2015 quy định tòa ấn định mức tiền hoặc giấy tờ có giá mà bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp khi yêu cầu tòa áp dụng biện pháp này nhưng phải tương đương tổn thất, thiệt hại có thể phát sinh nếu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sai. Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 208 Luật SHTT, người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời chỉ phải nộp khoản bảo đảm bằng một trong các hình thức: Khoản tiền bằng 20% giá trị hàng hóa cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc tối thiểu 20 triệu đồng nếu không thể xác định được giá trị hàng hóa đó; chứng từ bảo lãnh của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng khác.