Giới thiệu sáu loại Giấy phép Creative Commons chính

adminquantri - May 21, 2010

Dưới đây sẽ mô tả bốn điều kiện của Giấy phép CC và sáu loại Giấy phép CC chính của Creative Commons được đề nghị khi Bạn lựa chọn để cung cấp Tác phẩm của Bạn theo Giấy phép CC. Các Giấy phép được liệt kê dưới đây bắt đầu bằng loại Giấy phép có điều kiện ưu đãi nhất và cuối cùng là loại Giấy phép có điều kiện hạn chế nhất mà Bạn có thể chọn để chia sẻ Tác phẩm của mình.

Các Điều kiện của Giấy phép
Các Nhà sáng tạo chọn một tập hợp các điều kiện, trong số bốn điều kiện dưới đây, mà họ muốn áp dụng khi chia sẻ tác phẩm của mình.

Ghi nhận đóng góp – by

Bạn cho phép người khác sao chép, phân phối, truyền đạt, và trình diễn các tác phẩm thuộc quyền tác giả của bạn và các tác phẩm phái sinh từ tác phẩm này – nhưng chỉ khi các tác phẩm phái sinh này làm tăng uy tín cho tác phẩm của Bạn theo cách mà Bạn yêu cầu.

 

 Chia sẻ với Điều kiện Như nhau –sa

Bạn cho phép người khác phân phối các tác phẩm phái sinh chỉ theo một Giấy phép giống hệt Giấy phép mà Bạn dùng để cung cấp Tác phẩm của mình.

 

Phi Thương mại – nc

Bạn cho phép người khác sao chép, phân phối, truyền đạt, và trình diễn Tác phẩm thuộc quyền tác giả của Bạn và các tác phẩm phái sinh từ tác phẩm này nhưng chỉ với các mục đích Phi Thương mại.

 

Không Phái sinh – nd

Bạn cho phép người khác sao chép, phân phối, truyền đạt, và trình diễn các bản sao chỉ duy nhất trong trường hợp các bản sao này giống hệt Tác phẩm của Bạn, và không được tạo các tác phẩm phái sinh từ Tác phẩm của Bạn.

Các loại Giấy phép CC

Tùy thuộc vào mức độ Bạn muốn chia sẻ Tác phẩm của mình với Cộng đồng, bạn có thể chọn một trong sáu loại giấy phép CC sau đây.

Ghi nhận đóng góp
cc by

Giấy phép này cho phép người khác phân phối, phối lại, tùy chỉnh, và xây dựng dựa trên Tác phẩm của Bạn, ngay cả với mục đích thương mại, với điều kiện chúng nâng cao uy tín của Bạn đối với sáng tạo nguyên gốc. Đây là điều kiện ưu đãi nhất của Giấy phép được đề nghị về phương diện người khác được phép làm gì với các Tác phẩm của bạn được cấp phép theo điều kiện Ghi nhận đóng góp.

Ghi nhận đóng góp Chia sẻ với Điều kiện Như nhau
cc by-sa

Giấy phép này cho phép người khác phối lại, tùy chỉnh, và xây dựng dựa trên tác phẩm của Bạn ngay cả vì các lý do thương mại, với điều kiện chúng nâng cao uy tín cho Bạn và cho phép cấp phép các tác phẩm sáng tạo mới theo các điều khoản giống hệt Giấy phép này. Giấy phép này thường được so với các Giấy phép phần mềm nguồn mở. Tất cả các tác phẩm mới dựa trên tác phẩm của Bạn cũng sẽ sử dụng cùng Giấy phép này, để bất kỳ tác phẩm phái sinh nào cũng sẽ được cho phép sử dụng vì mục đích thương mại.

 Ghi nhận đóng góp Không Phái sinh
 cc by-nd

Giấy phép này cho phép phân phối lại, cả với mục đích Thương mại lẫn Phi Thương mại, với điều kiện Tác phẩm của Bạn không bị thay đổi và giữ nguyên gốc, có nâng cao uy tín cho Bạn.

 Ghi nhận đóng góp Phi Thương mại
 cc by-nc

Giấy phép này cho phép người khác phối lại, tùy chỉnh, và xây dựng dựa trên tác phẩm của Bạn với mục đích Phi Thương mại, và mặc dù các tác phẩm mới của họ cũng phải Ghi nhận Đóng góp của Bạn và với mục đích Phi Thương mại, họ sẽ không được cấp phép các tác phẩm phái sinh của họ.

 Ghi nhận đóng góp Phi Thương mại Chia sẻ với Điều kiện Như  nhau
 cc by-nc-sa

Giấy phép này cho phép người khác phối lại, tùy chỉnh, và xây dựng dựa trên tác phẩm của Bạn với mục đích Phi Thương mại, với điều kiện chúng nâng cao uy tín của Bạn và cho phép cấp phép đối với các tác phẩm sáng tạo mới của họ theo các điều khoản giống hệt. Người khác có thể tải xuống và phân phối lại Tác phẩm của Bạn giống hệt như Giấy phép cc by-nc-nd, nhưng họ cũng có thể dịch, phối lại, và tạo ra các câu chuyện mới dựa trên tác phẩm của Bạn. Toàn bộ tác phẩm mới dựa trên Tác phẩm của Bạn sẽ được chia sẻ thông qua chính Giấy phép này, với điều kiện bất kỳ tác phẩm phái sinh nào cũng sẽ được sử dụng với mục đích Phi Thương mại về mặt bản chất.

 Ghi nhận đóng góp Phi Thương mại Không Phái sinh
 cc by-nc-nd

Giấy phép này là loại giấy cấp phép hạn chế nhất trong số sáu loại Giấy phép chính, cho phép người khác tái phân phối. Giấy phép này thường được gọi là Giấy phép “quảng cáo miễn phí” vì nó cho phép người khác tải về các tác phẩm của Bạn và chia sẻ chúng cho người khác nữa với điều kiện chúng phải đề cập đến Bạn và tạo đường link ngược cho Bạn, nhưng người khác không thể thay đổi Tác phẩm của Bạn theo bất kỳ cách nào hoặc không được sử dụng với mục đích thương mại.

Để sử dụng các Giấy phép Creative Commons chính thức, xin mời vào đường link sau: http://creativecommons.org/international/vn/

                                                                                           D&N International