Nghị định 114/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo hộ và kiểm dịch thực vật

adminquantri - January 22, 2015
Ngày 03/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2013/NĐ-CP (“Nghị định 114”) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo hộ và kiểm dịch thực vật. Nghị định114 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2013.

Nghị định 114 thay thế cho Nghị định 57/2005/NĐ-CP ngày 27/04/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 172/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 và Nghị định số 26/2003/NĐ-CP ngày 03/06/2003 quy định về xử lý vi phạm hành chinh trong lĩnh vực bảo hộ và kiểm dịch thực vật.

Nghị định 114 gồm 5 chương, trong đó có một chương riêng quy định về các hành vi vi phạm và mức xử phạt trong lĩnh vực giống cây trồng (Chương 2) và một chương riêng quy định về cách hành vi vi phạm và mức xử phạt trong lĩnh vực bảo hộ và kiểm dịch thực vật (Chương 3).

Liên quan đến vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng, đáng chú ý là quy định về mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quyền đối với giống cây trồng là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức (so với mức phạt tiền tối đa theo Nghị định 57 trước đây là 30 triệu đồng).