Cục SHTT tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH giữa Cục SHTT và Cơ quan sáng chế Nhật Bản từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/3/2023

adminquantri - September 29, 2022

Liên quan đến việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH (gọi tắt là yêu cầu PPH) giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan sáng chế Nhật Bản, ngày 28/9/2022, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo:

Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/3/2023, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận số lượng còn lại của 200 yêu cầu PPH trong giai đoạn từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/3/2023.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết. >> Xem thông báo