Quốc hội đã thông qua 8 luật

adminquantri - December 7, 2013
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII đã kết thúc chương trình làm việc vào ngày 29/11/2013.
Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 8 luật, gồm:
1. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
2. Luật Việc làm;
3. Luật Tiếp công dân;
4. Luật Đất đai (sửa đổi);
5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi);
6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng;
7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
8. Luật Đấu thầu (sửa đổi).