Quốc hội đã thông qua 9 luật

adminquantri - January 22, 2015

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII đã kết thúc chương trình làm việc vào ngày 21/06/2013.
Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua :

  • Luật Hòa giải cơ sở;
  • Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai;
  • Luật Phòng, chống khủng bố;
  • Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi);
  • Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh;
  • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú;
  • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;
  • Luật Sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật Doanh nghiệp;

Ngoài ra, trong kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về các dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật tiếp công dân; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Việc làm; Luật Đất đai (sửa đổi).