Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 02/08/2021 về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

adminquantri - August 4, 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế -xã hội của các nước trên thế giới nói chung và hoạt động xác lập quyền sở hữu công nghiệp nói riêng, để giảm thiểu các bất lợi gây ra bởi dịch bệnh Covid-19 đối với người nộp đơn/chủ sở hữu trong các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 7581/TB-SHTT ngày 02/08/2021 về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 với nội dung cụ thể như sau:

Mọi thủ tục liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp (yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, bổ sung tài liệu, phản hồi các quyết định/thông báo của Cục, duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, nộp các loại phí, lệ phí, nộp đơn khiếu nại) đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 30/6/2021 đến hết ngày 31/8/2021 được tự động gia hạn đến hết ngày 30/9/2021.

Đối với các trường hợp khác, nếu người nộp đơn vẫn phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ thì có quyền yêu cầu áp dụng quy định về trở ngại khách quan, bất khả kháng quy định tại điểm 9.4, 9.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN.

Cục SHTT cũng đề nghị, nếu có vấn đề gì phát sinh trong quá trình thực hiện, các bên liên quan phản ánh với Cục SHTT để được hướng dẫn giải quyết.

Xem thông báo 7581/TB-SHTT tại website của Cục Sở hữu Trí tuệ.
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1166685/TB+7581.pdf/873d5b53-d778-4f21-8159-7d50126f0ac2