Thông tư 169/2016/TT-BTC: Quy định mới về mức phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

adminquantri - April 24, 2017

Ngày 26/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 169/2016/TT-BTC (“Thông tư 169”) thay thế Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ với chi tiết về phí như sau:

 

Đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ không nằm trong Danh mục công nghệ bị hạn chế chuyển giao, phí thẩm định đối với các Hợp đồng chuyển giao công nghệ đăng ký lần đầu được tính theo tỷ lệ bằng bằng 0,1% tổng giá trị của Hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng và tối thiểu không dưới 05 triệu đồng. Đối với các Hợp đồng chuyển giao công nghệ đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung, phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% tổng giá trị của hợp đồng sửa đổi, bổ sung nhưng tối đa không quá 05 triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 triệu đồng.

Đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao qua hai bước chấp thuận (cấp phép sơ bộ) và cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, mức thu phí thẩm định đối với xem xét, chấp thuận chuyển giao công nghệ (cấp phép sơ bộ) là 10 triệu đồng và mức thu phí cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ được áp dụng như mức phí của việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ lần đầu, cụ thể được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% tổng giá trị của Hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng và tối thiểu không dưới 05 triệu đồng.

Thông tư 169 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.