Tình hình xử lý đơn đăng ký sáng chế năm 2020

adminquantri - April 14, 2021

Năm 2020, mặc dù bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, số lượng đơn đăng ký sáng chế nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) vẫn tăng so với năm 2019. Cụ thể, năm 2020 Cục SHTT đã tiếp nhận 8368 đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích, tăng khoảng 3,1% so với năm 2019. Trong khi số lượng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của các chủ thể nước ngoài giảm 2% thì số lượng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của các chủ thể Việt Nam tăng 35% (1505 đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích năm 2020 so với 1115 đơn năm 2019).

Tình hình khả năng cũng diễn ra tương tự đối với đơn Nhãn hiệu. Tuy rằng việc đăng ký Nhãn hiệu bị ảnh hưởng trực tiếp hơn bởi sự suy giảm kinh tế nói chung do dịch bệnh, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu (bao gồm cả nhãn hiệu quốc gia và nhãn hiệu quốc tế) nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ vẫn được ghi nhận tăng 1,6% so với năm 2019.

Đối với công tác tiếp nhận đơn Kiểu dáng công nghiệp, số lượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (KDCN) nộp theo đường quốc gia đạt 3.213 đơn, giảm 8% so với năm 2019. Năm 2020 là năm đầu tiên Việt Nam tiếp nhận đơn đăng ký quốc tế KDCN theo Thỏa ước La Hay với số lượng đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam là 174, trong đó bao gồm 328 KDCN.

Trong năm 2020, nhờ sự thay đổi tích cực trong hệ thống quản lý và quy trình xử lý đơn tại Cục SHTT, số lượng đơn SHCN nói chung được kết thúc thẩm định nội dung và cấp bằng đều tăng đáng kinh ngạc so với sự chậm trễ trước đây. Cụ thể, tổng số lượng đơn kết thúc quá trình xử lý (bao gồm từ chối và chấp nhận bảo hộ) đạt 7155 đơn (tăng khoảng 16,1% so với năm 2019) đối với đơn sáng chế/giải pháp hữu ích. Đặc biệt, số văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp năm 2020 tăng 57,3% so với năm 2019. Số lượng đơn KDCN được kết thúc thẩm định đơn là 2.869 đơn, tăng 2,8% so với năm 2019. Đối với nhãn hiệu, số lượng đơn nhãn hiệu được kết thúc thẩm định nội dung (bao gồm cả nhãn hiệu quốc gia và nhãn hiệu quốc tế) tăng 9,7% so với năm 2019, trong đó số văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cấp ra tăng 16,2%. Ngoài ra, việc xử lý các đơn sửa đổi, chuyển nhượng được thực hiện nhanh chóng, đúng thời hạn; thẩm định hình thức đơn về cơ bản bảo đảm đúng thời hạn.

Hiện nay, Cục SHTT, cụ thể là các Trung tâm Sáng chế, Trung tâm KDCN và Trung tâm Nhãn hiệu đang tập trung xử lý các đơn nộp trước ngày 01/01/2019 để tránh tình trạng đơn bị tồn đọng sâu.