Info bar

Nhượng quyền thương mại

Công ty Quốc tế D&N cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện và hỗ trợ cho các hoạt động nhượng quyền thương mại và các hoạt động tại Việt Nam.

Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

  • Nghiên cứu và lựa chọn các hệ thống nhượng quyền thương mại thích hợp theo yêu cầu của khách hàng;
  • Đánh giá tiềm năng và triển vọng của các hệ thống nhượng quyền kinh doanh và năng lực của các nhà nhượng quyền thương hiệu;
  • Cung cấp ý kiến pháp lý trong quá trình đàm phán;
  • Soạn thảo và kiểm tra các hợp đồng nhượng quyền thương mại để đảm bảo lợi ích của khách hàng, phù hợp với pháp luật Việt Nam;
  • Tư vấn về thủ tục đăng ký và sự phê duyệt hoạt động nhượng quyền thương mại;
  • Quan tâm và bảo vệ lợi ích của khách hàng trong quá trình hoạt động nhượng quyền.