Info bar

Tư vấn đầu tư

Công ty Quốc tế D&N cung cấp cho các công ty/cá nhân nước ngoài tất cả các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư, từ việc tư vấn về chính sách của nhà nước và điều kiện đầu tư cho đến việc lấy giấy phép đầu tư và hỗ trợ pháp lý sau khi có giấy phép. Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm (nhưng không giới hạn):

  • Cung cấp tư vấn pháp lý về các điều kiện và chính sách của Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau, thông qua việc phân tích các lợi thế và bất lợi đối với từng dự án cụ thể của các nhà đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn về khả năng lấy được giấy phép đầu tư cho các dự án cụ thể của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về các hạn chế và các điều kiện do pháp luật quy định, cũng như các chính sách đối với các dự án đầu tư nước ngoài, thông qua việc phân tích và các sửa đổi có thể nhằm đạt được sự phê chuẩn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các dự án đó;
  • Tư vấn về hình thức đầu tư trực tiếp thích hợp theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam để các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn, như loại hình công ty hoặc liên doanh, loại hợp đồng hoặc hình thức đầu tư gián tiếp (ví dụ: mua cổ phần và vốn chủ sở hữu của các công ty đang hoạt động ở Việt Nam); Tư vấn về các thủ tục và giấy tờ mà luật pháp yêu cầu và trợ giúp trong việc chuẩn bị và soạn thảo các văn bản đó để được cấp giấy phép đầu tư; Xem xét và tư vấn về việc lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ và đại diện cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đàm phán với các đối tác về các văn bản và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến dự án đầu tư;
  • Cung cấp dịch vụ thư ký cho các khách hàng, như dịch thuật và chứng thực các tài liệu, thực hiện công chứng tài liệu, chứng chỉ, vv…;
  • Chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư và theo dõi quá trình thẩm định tại các cơ quan có thẩm quyền; Hỗ trợ khách hàng trong việc trình bày tất cả các khía cạnh liên quan đến dự án với các cơ quan có thẩm quyền nhằm có được các ưu đãi cao nhất cho dự án; Sắp xếp mọi việc để lấy được giấy phép đầu tư cho dự án;
  • Hỗ trợ trong việc chuẩn bị các tài liệu và thực hiện các thủ tục để lấy con dấu và mã số thuế cho công ty được thành lập tại Việt Nam; Tư vấn về tất cả các khía cạnh pháp lý liên quan đến thuê đất, thuê văn phòng và hỗ trợ/đại diện cho các nhà đầu tư nước ngoài trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các chủ đất liên quan đến bồi thường đất đai và giải phóng mặt bằng cho các dự án; Tư vấn về các tài liệu và yêu cầu theo luật định khi xây dựng dự án và hỗ trợ trong việc chuẩn bị và xin cấp giấy phép xây dựng, vv…