Info bar

Tư vấn định kỳ

Công ty Quốc tế D&N cung cấp dich vụ tư vấn pháp lý thường xuyên định kỳ cho khách hàng (tháng, quí, năm) về tất cả các khía cạnh của pháp luật Việt Nam liên quan đến các giao dịch kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài. Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm (nhưng không giới hạn):

  • Cung cấp tư vấn pháp lý về mọi vấn đề liên quan đến các hoạt động và giao dịch kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam bao gồm thành lập công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh, thuế, cho thuê bất động sản, lao động, cơ cấu tổ chức công ty, hợp đồng thương mại, hợp đồng liên doanh, xây dựng và đấu thầu , vv…;
  • Soạn thảo hoặc sửa đổi tất cả các loại tài liệu và các giấy tờ liên quan đến các giao dịch thương mại và đầu tư cho phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các giao dịch đó;
  • Xem xét và cung cấp các giải pháp pháp lý cho các giao dịch kinh doanh và đầu tư mà khách hàng dự định thực hiện theo hướng an toàn, lợi nhuận và đáng tin cậy trên thực tế;
  • Đại diện hoặc hỗ trợ khách hàng trong đàm phán các hợp đồng, lập tài liệu, giấy tờ khi thực hiện các giao dịch kinh doanh và đầu tư với các đối tác;
  • Cung cấp dịch vụ thư ký cho khách hàng, như dịch thuật và chứng thực các tài liệu, thực hiện công chứng trên các tài liệu, chứng chỉ, cập nhật thông tin pháp luật vv…;
  • Hỗ trợ hoặc đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính nhằm lấy được giấy phép, phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng yêu cầu đối với các dự án và các hoạt động kinh doanh của khách hàng tại Việt Nam.