Info bar

Tư vấn giao dịch thương mại

Công ty Quốc tế D&N cung cấp tư vấn pháp lý về tất cả các khía cạnh và các vấn đề thực tiễn liên quan đến các giao dịch thương mại bao gồm cả giao dịch trong nước và các giao dịch xuyên biên giới. Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm (nhưng không giới hạn):

  • Cung cấp toàn cảnh mặt pháp lý và đánh giá các giao dịch thương mại thông qua việc sự phân tích chuyên sâu về các bất lợi hoặc rủi ro;
  • Hỗ trợ trong việc soạn thảo và/hoặc xem xét hợp đồng và các văn bản liên quan đến các giao dịch thương mại theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán các giao dịch, bao gồm cả hợp đồng và các văn bản khác, với các bên thứ ba;
  • Xem xét và đưa ra các giải pháp pháp lý mang tính sáng tạo cho việc thực hiện các giao dịch; tư vấn về điểm mạnh, điểm yếu của khách hàng trong các giao dịch thương mại có tranh chấp, và tư vấn về chiến lược giải quyết tranh chấp đó;
  • Đại diện và/hoặc hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng / hòa giải.