Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT: Quy định mới về chuyển nhượng tên miền

adminquantri - February 2, 2017

Ngày 28/06/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông (“Bộ TT&TT”) đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT (“Thông tư 16/2016”) hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2016 và có một số nội dung đáng chý ý như sau:

Điều kiện chuyển nhượng tên miền

Theo quy định của Thông tư 16/2016, kể từ ngày 15/08/2016, các chủ thể có quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn”, sẽ có quyền tiến hành việc chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng tên miền của mình được cấp không thông qua hình thức đấu giá cho các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu. Tuy nhiên không phải tất cả các tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” đều được phép chuyển nhượng quyền sử dụng. Theo Điều 6 của Thông tư 16/2016, việc chuyển nhượng tên miền nói trên sẽ bị dừng hoặc hủy bỏ nếu thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Các bên tham gia chuyển nhượng có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet; (ii) Tên miền Internet chuyển nhượng bị phát hiện đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang là đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính; (iii) Có thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về việc các bên tham gia chuyển nhượng có gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, hoặc chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế; (iv) Bên nhận chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền theo quy định; hoặc (v) Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet

Trình tự và thủ tục chuyển nhượng tên miền

Theo quy định tại Điều 3, Thông tư 16/2016, việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền không thông qua đấu giá phải được tiền hành theo trình tự như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền

Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính cho Nhà đăng ký “.vn” đang quản lý tên miền Internet là đối tượng chuyển nhượng. Hồ sơ phải có các nội dung chi tiết như sau: (i) Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo mẫu quy định; (ii) Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng theo mẫu quy định.

Sau khi nhận được hồ sơ, nếu Nhà đăng ký nhận thấy yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đáp ứng đầy đủ các quy định, thì sẽ thông báo bằng văn bản tới các bên tham gia chuyển nhượng về việc chấp thuận hồ sơ chuyển nhượng. Trường hợp yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không đáp ứng đầy đủ các quy định, Nhà đăng ký thông báo bằng văn bản tới các bên tham gia chuyển nhượng về việc từ chối đăng ký chuyển nhượng. Văn bản thông báo phải nêu rõ lý do từ chối.

Bước 2: Đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng

Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 16, sau khi các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng theo quy định, bên nhận chuyển nhượng sẽ thực hiện việc đăng ký lại tên miền Internet tại Nhà đăng ký tên miền “.vn”đang quản lý tên miền chuyển nhượng. Hồ sơ đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng bao gồm các tài liệu sau đây (i) Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng; (ii) Các giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế liên quan đến chuyển nhượng.

Nhà đăng ký sau đó sẽ thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật để chuyển quyền sử dụng tên miền Internet từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, phí và lệ phí đăng ký tên miền Internet chuyển nhượng.