“MARCO POLO”: Chuyển nhượng nhãn hiệu tương tự với tên thương mại của bên chuyển nhượng

adminquantri - October 18, 2022
Vừa qua, DNI đã giúp cho một khách hàng vượt qua thông báo từ chối của Cục SHTT đối với đơn yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu tại…

Sky v. Skymax: Phản đối thành công đơn đăng ký nhãn hiệu nộp sau dựa trên căn cứ nhãn hiệu đã đăng ký trước

adminquantri - September 29, 2022
Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N (“DNI”) đã phản đối thành công đơn đăng ký nhãn hiệu “skymax” cho nhóm 9, tiếp tục bảo vệ độc quyền sử dụng…

Vụ BELLMONA: Giành lại quyền đăng ký nhãn hiệu cho đơn nộp sau tại Campuchia bằng việc chứng minh chủ sở hữu đích thực

adminquantri - September 22, 2022
Vừa qua, Công ty TNHH Quốc tế D&N đã đại diện cho  RONASCOSMETIC CO., LTD. đăng ký thành công nhãn hiệu BELLMONA tại Campuchia mặc dù đã có bên thứ…

Phản bác thành công yêu cầu phản đối đơn nhãn hiệu “CHỌN’S & Hình” trên cơ sở nộp đơn không trung thực

adminquantri - May 24, 2022
Vừa qua, Công ty TNHH Quốc tế D&N đã giúp khách hàng bảo vệ thành công nhãn hiệu trước yêu cầu phản đối cấp văn bằng bảo hộ của bên…