Vụ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu BICABO

adminquantri - May 26, 2016

Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc phản đối đăng ký nhãn hiệu « BICABO » vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu « PICATO » đang được bảo hộ cho các sản phẩm dược phẩm tại Việt Nam.

Sự việc

Ngày 27/01/2010, DNI đại diện cho khách hàng (LEO Pharma A/S) nộp đơn phản đối nhãn hiệu “BICABO” của chủ đơn “Seo Kyung Company” với lý do có sự tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “PICATO” được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 921056 đăng ký cho “dược phẩm” nhóm 05 của chủ sở hữu LEO Pharma A/S. Đơn phản đối này được dựa trên lập luận chính là nhãn hiệu “BICABO” có sự tượng tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “PICATO” về cấu trúc, hình thức thể hiện, cách phát âm và danh mục sản phẩm đăng ký.

Công ty Seo Kyung cho rằng nhãn hiệu “BICABO” hoàn toàn phân biệt với nhãn hiệu “PICATO” về cấu trúc, hình thức thể hiện và cách phát âm. Cụ thể, nhãn hiệu “BICABO” được phát âm là /bi-ca-bo/, còn “PICATO” được phát âm là /pi-ca-to/. Hai nhãn hiệu này chỉ có cách phát âm giống nhau ở âm /ca/, các âm còn lại trong nhãn hiệu được phát âm khác nhau đó là là: /bi-bo/ và /pi-to/. Để chứng minh sự khác biệt, Công ty Seo Kyung viện dẫn việc phần tiền tố “BICA” và hậu tố “CABO” đã được Cục SHTT cấp cho nhiều chủ thể khác nhau.

Sau khi xem xét trình bày của các bên, Cục SHTT đã đồng ý với lập luận của Công ty DNI, đại diện cho Bên phản đối.  Cụ thể, nhãn hiệu “BICABO” và nhãn hiệu đối chứng “PICATO” đều có 6 ký tự, trong đó có 4 ký tự “I, C, A, O” là trùng nhau ở cùng vị trí. Các ký tự “B”, “P” kết hợp với nguyên âm “I” tạo thành các âm tiết rất giống nhau. Việc chỉ còn khác nhau ở ký tự “B” và “T” khiến cho hai nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn về âm tiết. Danh mục sản phẩm mang hai nhãn hiệu cũng trùng nhau. Việc tiền tố “BICA” và “hậu tố “CABO” đã được cấp cho nhiều chủ đơn khác nhau không phải là căn cứ pháy lý để đánh giá sự tương tự giữa hai nhãn hiệu.

Do vậy, ngày 05/01/2015, Cục SHTT ra Quyết định số 173/QD-SHTT chính thức từ chối bảo hộ đối với nhãn hiệu « BICABO » vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu « PICATO » đã được đăng ký cho các sản phẩm dược phẩm.